Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5
 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie.

Raport o stanie dostępności pobierz PDF

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony sp5.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona szkoły www.sp5.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.06.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.05.2019r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności strony lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły.
 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników. Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, np. opcję audiodeskrypcji w przeglądarce Microsoft Edge.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie sp5.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksander Sokół, email:  aleksander.sokol@sp5.krakow.pl, tel. 12 636-70-93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Wejście główne  na teren szkoły zaprojektowano od strony północnej. Istnieją trzy wejścia prowadzące bezpośrednio do budynku. Wejście od strony północnej jest dostępne dla uczniów i pracowników szkoły, składa się z trzech skrzydeł.
 2. W szkole istnieją 4 kondygnacje: piwnica, parter, pierwsze piętro i drugie piętro do których prowadzą tylko schody, bez dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – woźna na portierni przy wejściu głównym
 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe.
 5. Budynek nie posiada wind
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem, po uzyskaniu akceptacji dyrektora
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.