DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY ONLINE

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY ONLINE 20 marca 2021 r. w godz. 10.00 – 11.30
LINK : Aby dołączyć, naciśnij link albo wklej go w przeglądarce. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ1NjU1MDgtOTcxZi00ZmY5LWFmZTgtYWE1ODk0NTI1ZWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272c4c385-ad66-4df7-9dcd-bde188a23a68%22%2c%22Oid%22%3a%22f0e236d8-7a95-4ddc-9ac2-b3efd3f6527f%22%7d

Może Ci się również spodoba